Blogin Vieraspöytä: Mari Sommer

Blogin Vieraspöytä: Mari Sommer

Tällä kertaa blogini vieraana on Mari Sommer. Keskustelumme teemana on tunneäly ja miksi se on tärkeää yhtälailla sekä ammatillisesti että myös meidän jokaisen arkisessa elämässä. Mari on ammatiltaan freelancer kirjoittaja. Hänellä on liike-elämän englantiin, ranskaan ja ja espanjaan liittyvä kansainväliseen kirjeenvaihtoon yliopistokoulutus. Hänellä on aiemmin ollut 15 vuotta työssä matkailumarkkinoinnin alalla.

Nykyisin Mari kirjoittaa artikkeleita tunnettuihin Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä ilmestyviin vapaa-ajan aikakauslehtiin ja matkailublogeihin. Vuodesta 2014 lähtien häntä ovat innostaneet henkiset aiheet. Kahdessa omassa blogissaan (noin.home; marisommer) Mari tuo esille sellaisia virikkeitä ja keinoja, joiden avulla voimme kokonaisvaltaisesti tehdä elämästämme onnellisempaa.

 

Tervetuloa Mari

Miten löysit tunneälyn idean ja Daniel Colemanin siihen liittyvän kirjan? 

 • Tehdessäni tutkimusopintoja kirjoitin esseen empatiasta ja löysin joitakin mielenkiintoisia artikkeleita juuri tunneälystä. Daniel Colemanin kirja oli tärkein lähde ja se osoitti sen, miten EQ on korkein empatian muoto siten kuin se yhdistää empatian itsetietoisuuden ja yhtälailla myös itsesäätelyn kanssa.

Miksi se kiinnosti sinua välittömästi?

 • Opintojeni aikana löysin sen, miten tunneäly reflektoi vahvasti oman persoonallisuuteni kanssa. Itselleni oli mielenkiintoista se, miten hyvin pystyin identifioimaan itseni tällaiseksi persoonaksi. Olin aina pitänyt itseäni erityisen empaattisena, mutta tunneäly oli jotakin sellaista, joka meni sen yli.

Mitä tunneälyllä tarkkaan ottaen tarkoitetaan?

 • Termin tunneäly (engl. emotional intelligence) ottivat vuonna 1999 käyttöön amerikkalaiset psykologit John D. Mayer ja Peter Salovey. Heidän käsityksensä tuli suosituksi Daniel Colemanin bestseller-kirjan  “EQ. Emotional Intelligence” (suom. ”TunneälyLahjakkuuden koko kuva”) myötä. EQ tarkoittaa siis tunneälyn osamäärää. Se on vastakohtana perinteelliselle älykkyyden IQ-testille. Tämä tunteisiin liittyvä jäsennys ei sisällä kielellisiä ja matemaattisia taitoja. Ennemmin se viittaa yksilön kykyyn käsitellä omia ja toisten ihmisten tunteita. Tai kuten Johann Wolfgang von Goethe kutsui tätä ”sydämensivistykseksi” (saks. Herzbildung).
 • Ihmiset, joilla on korkea tunneäly, pystyvät arvioimaan muiden ihmisten ja heidän omia tunteitaan hyvin ja he pystyvät myös vaikuttamaan niihin. Tunneälyyn liittyvä lahjakkuus  on tärkeä etu esimerkiksi työntekijöiden johtamisessa tai yleensä aina, kun tarvitaan diplomaattista vaistoa kuten vaikkapa neuvotteluissa.
 • Monissa tapauksissa henkilöt, joilla on korkea EQ, menestyvät työssään paremmin kuin ne, joilla on enemmän teknistä pätevyyttä tai korkeampi älykkyysosamäärä, mutta alhaisempi tunneälykkyys. Tunneälykkyys on hyvin hyödyllistä myös silloin, kun olemme tekemisissä ihmisten kanssa yksityiselämässämme. Riippumatta siitä, missä ammatissa työskentelet tai kenen kanssa olet tekemisissä: on olemassa osaamista ja taitoja, jotka voivat avata ovia lähes kaikissa asemissa ja kaikilla inhimillisen vuorovaikutuksen osa-alueilla. Tunneäly on siis yksi tällainen taito.

Miten voidaan tunnistaa korkean tunneälyn ihmiset?

 • On tunnistettavissa kuusi luonteenpiirrettä, jotka voivat osoittaa tunneälykkyyttä. Ihmiset, joilla on tunneälykkyyttä:
 1. Kykenevät kontrolloimaan tunteitaan. He pystyvät vaikuttamaan ja hallitsemaan mielialaansa ja tunteitaan. Se voi tapahtua sisäisen vuoropuhelun kautta. Tämä voi olla etu, koska he pystyvät reagoimaan sopivasti tietyissä tilanteissa. He eivät esimerkiksi ylireagoi tai satuta muita, kun he ovat vihaisia tai eivät halua osoittaa pettymystään.
 2. Kykenevät motivoimaan itseään. He voivat motivoida itseään helpommin vaikeissa elämäntilanteissa vaatimusten mukaisesti. Näin he voivat myös kehittää motivaatiotaan yhä uudelleen ja olla innostuneempia uusista ideoista tai projekteista.
 3. Ovat empaattisia. Heidän on helppoa asettaa itsensä ”toisten kenkiin” ja ymmärtää toisten käyttäytymistä ja tunteita. Lisäksi he voivat reagoida sen mukaisesti lievittääkseen, lohduttaakseen, kannustaakseen tai motivoidakseen näitä toisia. He osoittavat kunnioitusta kanssaihmisiä kohtaan ja ymmärtävät todennäköisemmin näiden ajattelu- ja toimintatapaa ilman, että heidän välttämättä tarvitsee hyväksyä sitä.
 4. Heillä on sosiaalisia taitoja. He ottavat nopeasti kontaktin kanssaihmisiinsä. Heidän on myös helppoa kehittää ja ylläpitää suhteita pitkällä aikavälillä. ”Emotionaalisesti lahjakkailla” ihmisillä on hyvin toimiva konfliktien ja suhteiden hallinta.
 5. He ovat hyviä keskustelijoita. Koska he kuuntelevat hyvin ja vastaavat kollegoilleen, he ovat erittäin suosittuja keskustelukumppaneina. He voivat ilmaista itseään hyvin ja antavat toiselle henkilölle tunteen, että he ottavat hänet vakavasti ja että he voivat ymmärtää ja luokitella, mitä on sanottu.
 6.  Heillä on realistinen minäkuva. He osaavat arvioida itseään hyvin. He ymmärtävät omat tarpeensa, tuntevat omat tunteensa sekä tavoitteensa ja tekojensa motiivit.
 • Toisin sanoen he ovat luottavaisia ja itsetietoisia kyvyistään, vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja tunteistaan.

Voimmeko oppia tulemaan enemmän tunneälykkäiksi?

 • Kyllä, tunneäly on todellakin opittavissa. Seuraavassa on joitakin helppoja tapoja parantaa tunneälykkyyttä:
 • Selvitä, kuka olet. Tunneäly vaatii itsensä tuntemista. Se ei ole aina helppoa, sillä joskus meidän on paneuduttava syvälle omaan historiaamme ja sisimpään olemukseemme.
 • Opettele käsittelemään tunteitasi. Tunteet ovat jotain täysin inhimillistä ja luonnollista. Mitä vähemmän pelkäämme omia ja muiden ihmisten tunteita, sitä paremmin voimme käsitellä näitä tunteita. Ja sitä tarkoituksenmukaisemmin pystymme käyttäytymään tunnetilanteissa. Se juuri on tunneälyä. Kun pystyt todella käsittelemään muiden ihmisten tunteita luottavaisesti, et pelkää omia tunteitasi. Siksi, ala tuntea omaa tunnemaailmaasi uteliaisuudella ja hyväksy jokainen tunteesi erottamattomana osa sinua itseäsi.
 • Kehitä kommunikointitaitojasi. Valitse sanoja ja lauseita, jotka on muille selvästi ymmärrettäviä.  Ole rehellinen, mutta sensitiivisellä tavalla, loukkaamatta muiden tunteita. Ajattele myös muita aistikanavia, joita voit käyttää. Hanki rohkeutta ilmaista itseäsi monin eri tavoin. Eivät vain sanat ole kanava. Joskus jokin erityinen ele tai mikä tahansa toiminta voi sanoa paljon enemmän kuin sanat. Mieti esimerkiksi, kuinka paljon lohtua hymy, halaus tai lempeä kosketus voi tuoda.

Mitä tunneäly merkitsee sinulle itsellesi?

 • Minulle tunneäly on tärkeä työkalu, kun olen tekemisissä muiden ihmisten tai tilanteiden kanssa, koska se antaa minulle voiman päättää nopeasti. Tämä tarkoittaa, että voin luottaa intuitiooni, joka kasvaa, mitä enemmän sitä käytän. Nähdäkseni se todella toimii ja antaa minulle motivaatiota työskennellä yhä enemmän ja enemmän oman persoonallisuuteni kanssa käyttämällä omaa tunneälyäni lähteenä.

Voitko antaa jonkin esimerkin, miten se on käytännöllinen omassa elämässäsi?

 • Ajattelen niin, että tunneälykkyys on sellainen etu, jolla voin parantaa omaa sisäistä elämän tasapainoani. Itseluottamukseni lisääntyy samassa suhteessa kasvavan tunneälyn kanssa. Voin nopeasti arvioida tilanteita ja ymmärtää, miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla. Näin voin toimia tuon tilanteen mukaisesti. Lisäksi huomaan, että minun on helppo solmia uusia suhteita ja ylläpitää vanhempia ystävyyssuhteita riippumatta siitä, onko kyse henkilökohtaisista suhteista lähellä tai kaukana tai jopa sosiaalisissa verkostoista.

Miten kiteyttäisit tunneälyn ja millaisen lopullisen vihjeen haluat antaa meille?

Tunneäly on älykkyyttä suhteessa itseen ja toisiin ihmisiin. Näin lopullinen vihjeeni on: sitoudu toisten ihmisten kanssa. Tapaa muita ihmisiä ja tee jotain heidän kanssaan. Mene paikkoihin, joissa voit tutustua mahdollisimman moniin eri ihmisiin. Tarkkaile muita ihmisiä avoimesti, tietoisesti ja varovaisesti. Ala tuntemaan muita kulttuureja. Opi mahdollisimman paljon ihmisen psyykkeestä. Käsittele asioita, jotka vaikuttavat muihin ihmisiin. Lue muiden elämäntarinoita. Kun löydät muita, niin löydät itsesi.

Paljon kiitoksia Mari.

 

Blog Guest Table: Mari Sommer 

At my guest table, I talk this time with Mari Sommer about the topic ”Emotional Intelligence” and why it is so important to have in both professional and private everyday life. Mari Sommer is a German  freelance author. As an academically educated foreign correspondent for Business-English, French and Spanish she has worked in the field of tourism marketing for over 15 years. Now she is writing articles for renowned holiday magazines and travel blogs in Germany, Austria and Switzerland. Since 2014 she has devoted herself mainly to spiritual topics. In her own two blogs  (noin.home.blog/  and marisommer) she gives impulses on how one can lead a comprehensively happy life by taking advantage of easy means.

 

Wellcome Mari

How have you found the idea of emotional intelligence and Daniel Colemans book?

 • While doing my research studies on writing an essay about empathy, I found some interesting articles about the topic emotional intelligence. Daniel Colemans book was the most important source as it shows that Emotional Q is so to say a higher form of empathy, as it combines empathy with self-awareness as well as self-regulation.

How it was quickly interesting for your self?

 • During my studies I found out, that emotional intelligence is something that very much reflects my own personality. For me it was interesting, how much I could identify with this subject. I always considered myself as being highly empathic but emotional intelligence is something that goes beyond it.

What exactly is ment by emotional intelligence?

 • The term ”emotional intelligence” was introduced in 1990 by the American psychologists John D. Mayer and Peter Salovey. The insights of the psychologists became popular through the bestselling book “EQ. Emotional Intelligence” by Daniel Golemans. EQ stands for the emotional intelligence quotient. In contrast to the classic IQ, the emotional disposition does not include verbal or mathematical skills. Rather, it refers to the ability to deal with one’s own and other people’s feelings – or,  as Johann Wolfgang von Goethe called it: “Formation of the heart”.  (in German Herzbildung)
 • People with high emotional intelligence are able to assess other people’s and their own feelings well and also to influence them. Having an emotionally intelligent talent is an important advantage. For example, by managing employees or generally wherever diplomatic instinct is required, such as in negotiations.
 • In many cases persons with a high EQ are more successful in their job than those with more technical qualifications or a higher IQ, but lower emotional intelligence. But being emotionally intelligent is also very helpful in general when dealing with people in private life. No matter what profession you work in or who you deal with: there are competencies and skills that can open doors in almost every position and in every field of human interaction. Emotional intelligence is one of those skills.

How can we recognize people with a high EQ?

There are 6 main characteristics that can show emotional intelligence. People with emotional intelligence :

 1. Can control their emotions. They are able to influence and control their moods and feelings. It may happen through an inner dialogue.  This can be an advantage as they are able to react appropriately to certain situations. For example they will not overreact or hurt others, when they are angry or do not want to show their disappointment.
 2. Can motivate themselves. They can motivate themselves more easily in difficult life situations according to the requirements. This also enables them to develop motivation again and again and to be more enthusiastic about new ideas or projects.
 3. Are empathic. It is easy for them to put themselfes in “other people’s shoes” and understand their behaviours and feelings. In addition, they can react accordingly to relieve, comfort, cheer or motivate them. They show respect for their fellow human beings and are more likely to understand their way of thinking and acting without necessarily having to approve it.
 4. Have social skills. They make quickly contact with their fellow human beings. They also find it easy to cultivate and maintain relationships over a long period of time. ”Emotionally gifted” people have a well-functioning conflict and relationship management.
 5. Are good conversationalists. Since they listen well and respond to their counterparts, they are very popular as conversation partners. They can articulate themselves well and give the other person the feeling that they are taking him or her seriously and that they can understand and classify what has been said.
 6. Have a realistic self-image. People with a high EQ can judge themselves well. They understand their own needs, know their own feelings as well as their goals and the motives for their actions.
 • In other words, they are confident, self-aware of their abilities, strengths, weaknesses and feelings.

Can we learn how to become emotional intelligent?

 • Yes, emotional intelligence is indeed learnable. Here are some easy ways to improve your EQ:
 • Find out who you are. Emotional intelligence requires knowing yourself well. It is not always easy, as we sometimes have to delve deep into our own history and our innermost being.
 • Learn to deal with feelings. Feelings are something entirely human and natural. The less fearless we are of our feelings and the feelings of other people, the better we can deal with these feelings. And the more appropriately we will be able to behave in emotional situations. And that is exactly what constitutes emotional intelligence. If you can actually deal with the feelings of other people with confidence, you will not be afraid of your own feelings. Therefore, get to know your own emotional world with curiosity and accept each of your feelings as something that is inseparable from you.
 • Improve your communication skills. Choose words and phrases, which are clear to understand for others, be honest but in a sensible way without hurting other’s feelings. And also think about the different sensory channels that you can use. Get the courage to express yourself in a variety of ways. Not only words are a channel. Sometimes a special gesture or any kind of action can say a lot more than words. For example, think about how much comfort a smile, a hug or a gentle touch can bring.

What does emotional intelligence mean to your self?

 • For me emotional intelligence is an important tool dealing with other people or situations, as it gives me the power to decide quickly. This means I can rely on my intuition, which grows the more I make use of it. To see, that it really works gives me the motivation to work more and more on my own personality using the source EQ can give me.

Can you give some example how is it practical in your life?

 • I think being emotional intelligent is an advantage as I can improve my inner life balance. My self confidence grows proportionally to an increasing emotional intelligence. I can quickly judge situations and understand why people behave in a certain way. So I can act accordingly. Also I find that it is easy for me build new relationships and to maintain older friendships no matter if in the personal field, near or far or even in the social networks.

How you crystallize the emotional intelligence and what kind of a final tip you want to give us?

 • Emotional intelligence is related to yourself and to other people. So my final tip is: engage with people. Meet other people and do something with them. Go to places where you can get to know as many different people as possible. Observe other people, openly, mindfully and carefully. Get to know other cultures. Learn as much as possible about the human psyche. Deal with issues that affect other people. Read other people’s life stories. Discover others and you will discover yourself.

Vielen Danke Liebe Mari.