TYÖNOHJAUSPALVELUT
Tampereen seudulla

Valmentamo Portti tarjoaa työnohjauspalveluja Tampereen seudulla. Perinteisen työnohjauksen lisäksi työnohjaaja Hannu Sirkkilä on erikoistunut erikoisherkkien henkilöiden kanssa työskentelyyn ja ohjaamiseen.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Suomen Työnohjaajat ry:n mukaan työnohjaus vaikuttaa seuraavasti:

  • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
  • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuvat
  • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
  • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
  • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
  • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
  • perustehtävä kirkastuu
  • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä yhdessä työnohjauksessa
  • moniammatillinen toiminta jäsentyy

Työnohjauksen toteuttaminen

Työnohjaus muodostuu useammasta tapaamisesta. Niiden kesto on yksilöohjauksessa 1-1,5 tuntia ja ryhmän koosta riippuen 1,5 -2 tuntia. Ryhmän ihannekoko on 4-6 henkilöä. Suositeltavaa on, että tapaamisia on ainakin kolme kertaa ja 3-4 viikon välein.

Työnohjaus on aina luottamuksellista ja jokainen siihen osallistuva määrittelee itse, mitä hän haluaa tuoda esille omasta työstään kertoen.

Työnohjaajana en ole ongelmien ratkaisija. Asettamalla kysymyksiä, tarjoamalla erilaisia näkökulmia ohjaan sensitiivisesti ohjattavia pohtimaan omaa työtään, toimintaansa, tunnistamaan tunteitaan ja näin myös löytämään uusia ratkaisuja, oppimaan työstään ja kehittämään oman työnsä hallintaa.

Hannu Sirkkilä työnohjaajana

Opiskelin työnohjaajaksi Tampereen ammattikorkeakoululla 2018-2020. Aiemmat sivuavat opintoni (NLP-practioner, Mindfulness-ohjaaja) ja pitkä kokemukseni työelämässä johdattivat minut näihin opintoihin. Pidän työnohjaustilanteista, siitä että voin olla avuksi kysymyksiä asettaen ja aktivoiden sensitiivisesti ohjattavat pohtimaan omaa työtään.

Voin olla uuden näkökulman, portin, avaaja luoden mahdollisuuksia ja oivalluksia ohjattavien työn kehittämiseen ja ymmärtämiseen.

Työkalupakkina minulla on isovanhempieni Ainon ja Felixin ennen sotia Viipurista ostama matkalaukku. Sen sisältönä on konkreettisesti symbolityöskentelyn esineitä, mielen- ja tunnetilaa avaavia kortteja ja mitä milloinkin. Tuo matkalaukku symbolisoi osaamistani käyttää erilaisia teoreettisia ymmärtämisen mahdollisuuksia sekä ohjaustilanteisiin sopivia aktivoinnin menetelmiä.

Matkalaukkuni on valmiina sinua ja työpaikkaasi varten tekemään yhdessä mielenkiintoista ja antoisaa ohjauksen matkaa.

TYÖNOHJAUSPALVELUT

Työnohjaus tutuksi - tapaaminen

Vapaamuotoisessa maksuttomassa kahvitapaamisessa kuulostelen yksilön, ryhmän tai työyhteisön tilannetta ja työnohjauksen tarpeita ja tavoitteita. Kerron, miten voin olla avuksi ja miten voimme yhdessä rakentaa mielekkään ja toimivan työnohjauskokonaisuuden sinun tai työpaikkanne tarpeita vastaavasti.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on ohjattavan henkilökohtaista oman työnsä, työtilanteiden ja niihin liittyvien tunteiden pohtimista ja erittelyä. Luon ohjattavalle tilan, mielen keitaan, jossa hän voi luottamuksellisesti ja turvallisesti avautua niistä työhön liittyvistä asioista, jotka hän kulloinkin haluaa tuoda esille sanoittaen omia kokemuksiaan ja tunteitaan.

Erityisherkän työnohjaus

Toteutan yksilötyönohjausta erityisherkän ohjattavan piirteet ja tarpeet huomioon ottaen. Tavoitteena on räätälöidä ohjaus kahden erityisherkän, ohjattavan ja ohjaajan, väliseksi sensitiiviseksi dialogiksi. Painopiste ohjauksen sisällössä voi olla esimerkiksi työhön liittyvissä tunnekokemuksissa tai työpaikan ilmenevän jatkuvan aistikuormituksen käsittelyssä.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjauksen lähtökohtana on ryhmän yhdessä tunnistamat tarpeet saada ymmärrystä omaa työtään kohtaan. Työnohjaus voi johdattaa näkemään uusia mahdollisuuksia kehittää yhdessä tehtävää työtä. Yhtälailla se vahvistaa ryhmän sisäistä kiinteyttä ja se voi sujuvoittaa yhdessä tekemistä ja olemista.

Työyhteisötyönohjaus

Tavoitteena on hahmottaa työyhteisönä toimimisen käytänteitä ja haasteita siten, että ohjausprosessin myötä työyhteisön jäsenet voisivat työssään paremmin, heidän yhdessä toimiminen olisi sujuvampaa ja kunkin osaaminen tulisi yhä paremmin käyttöön. Ohjauksessa ohjaan ohjattavia tunnistamaan omia työroolejaan, työntekemisen yhteisöllisiä ja yksilöllisiä käytäntö sekä avaamaan porttia myönteiseen ja vuorovaikutteiseen tunneilmastoon.

Hannun työnohjauksessa tulin hyvin kuulluksi ja ymmärretyksi. Tunnelma oli kiireetön ja oli tilaa kertoa rauhassa omia tuntemuksiaan ja kysymyksiään. Hannu osasi ohjata asiantuntevasti ja empaattisesti. Lämpimät suositteluni!

Elisa

Hannun työnohjauksesta oli iso apu ottaessani uutta työnkuvaani haltuun. Hyvällä tilannetajulla valittujen ja toteutettujen harjoitusten avulla sain jäsennettyä uuteen työhöni kuuluvat elementit mielessäni toimivaan järjestykseen. Tämä heijastui myönteisesti sekä työssä suoriutumiseen että työssä koettuun iloon. Hannun ohjaustavasta huokui laaja kokemus ja ymmärrys.

Huomasin ohjauskeskustelujen myötä hahmottavani selkeämmin myös työni merkityksen omalla urapolulla sekä elämänkaarella laajemminkin.

Toni

Asiat, joita mietin ja ihmettelen työn keskellä, saan työnohjauksessa sanoa ääneen työnohjaajalle ja ryhmälle. Hannu on saanut työnohjaukseen turvallisen, rauhallisen ja vapauttavan tunnelman. Hänellä on työnohjauksessa ymmärtäväinen ja elämänviisaudesta kumpuava ote.

Asta

Alkio-opistossa ryhmätyönohjauksen tarjoaminen opettajille lähti liikkeelle oman työn ääreen pysähtymisen mahdollistamisesta, ei työyhteisön ongelmien ratkaisemisesta. Opettajien työarki on kansanopistossa kokonaisvaltaista. Kollegoiden kanssa on tärkeää päästä jakamaan ajatuksiaan ja huomioitaan omasta työstä ja sen kehittämisestä. Kuukausittainen ryhmätyönohjaus tarjoaa tähän oman ajan ja paikan. Opiston opettajista osa on jo pitkään opistossa työskennelleitä ja osa juuri aloittaneita.

Työnohjaus tarjoaa oivan välineen myös erilaisen tietotaidon jakamiseen. Opettajat ovat saaneet itse päättää ilmoittautuvatko työnohjausryhmään. Nyt toteutettava viiden kerran kokonaisuus on järjestyksessään toinen ja saa jatkoa, mikäli osallistujat ovat siihen halukkaita. Työnohjaajana Hannu on saanu osallistujilta hyvää palautetta. Hän on helposti lähestyttävä ja hänen kanssaan on ollut sujuvaa sopia kaikista työnohjaukseen liittyvistä asioista.

Jaana Laitila

Rehtori, Alkio-opisto

Työnohjauspalvelujen hinnasto

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero sekä mahdolliset matkakulut Tampereen seudun ulkopuolelle. Hinta täsmennetään työnohjauksen suunnitelman mukaisesti.

Työnohjaus tutuksi – tapaaminen • Maksuton

Yksilötyönohjaus • 100 € / kerta

Erityisherkän työnohjaus • 100 € / kerta

Ryhmätyönohjaus • 200 € / kerta

Työyhteisötyönohjaus • 200 € / kerta